вторник, 4 ноември 2008 г.

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА

ЗАВЕРЯВАНЕ НА СЕМЕСТЪРА И ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА
“ВЪВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ”
Проверката на лекционния материал е устен изпит, провеждан в края на семестъра по предварително раздаден конспект по предмета.
Заверката на семестъра се дава:
- за присъствие на лекции и водене на записки,
- за представени от студентите курсова задача (есе за архитектурно произведение по избор на студента (виж www.archidea.bg ) с прилагане характеристиките на средствата на хармонизация. Текст 1 стр., 12 pt, + копиран илюстративен материал за обекта.
- и 10 бр. рисунки или ръчни скици на класически архитектурни произведения във формат А8).

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА:
1. Четирите страни на архитектурата. Функционалност. Конструктивна устойчивост.
2. Четирите страни на архитектурата. Икономическа целесъобразност. Художествен образ.
3. Четирите страни на архитектурата. Връзка между четири главни стълба в архитектурата.
4. Същност на архитектурното проектиране. Предмет на проектирането.
5. Същност на архитектурното проектиране. Методика в архитектурното проектиране.
6. Фази на архитектурното проектиране. Идеен проект. Специфика и изисквания към архитекта.
7. Фази на архитектурното проектиране. Технически проект. Специфика и изисквания към архитекта.
8. Фази на архитектурното проектиране. Работен проект. Специфика и изисквания към архитекта.
9. Теория на архитектурната композиция. Главни средства за хармонизация.
10. Симетрия, асиметрия, композиционни оси. Примери.
11. Насоченост в архитектурната композиция. Статичност и динамика. Примери.
12. Отношения между архитектурните форми в композицията.
13. Единство и подчиненост в архитектурната композиция. Примери.
14. Контраст, нюанс и равенство в архитектурната композиция. Примери.
15. Пропорции в архитектурната композиция. Видове пропорции. Аритметични пропорции. Примери.
16. Пропорции в архитектурната композиция. Видове пропорции. Ирационални пропорции. Примери.
17. Архитектурен ордер. Характеристики. Видове ордери. Примери.
18. Мащаб и мащабност в архитектурната композиция. Характеристики. Примери.
19. Ритъм и ритмувани в архитектурната композиция. Видове ритъм. Примери.
20. Допълнителни средства за хармонизация. Цвят светлина, фактура.
21. Архитектурно-художествен синтез на архитектурното произведение. Връзка на архитектурата с другите изкуства.
22. Художествени средства в архитектурата. Стил в архитектурата.
23. Художествени средства в архитектурата. Исторически преглед.
24. Художествени средства в архитектурата. Анализ на изразните средства.
25. Тектоника в архитектурата. Конструктивни системи и архитектурни форми.
26. Тектоника в архитектурата. Конструктивни системи и архитектурни форми. Гредово-подпорна конструктивна система. Примери.

27. Тектоника в архитектурата. Конструктивни системи и архитектурни форми. Арки и сводове. Примери.
28. Тектоника в архитектурата. Конструктивни системи и архитектурни форми Сводове и куполи.
29. Тектоника в архитектурата. Конструктивни системи и архитектурни форми. Плътностенна и скелетна конструкция.
30. Тектоника в архитектурата. Съвременни пространствени конструкции. Взаимовръзка на конструктивна система и форма в архитектурата.
31. Архитектурно наследство. Видове и типология на обектите на наследството.
32. Мисия на опазването на културно-историческо наследство.
33. Традиция и приемственост. Архитектурно наследство и съвременност.
34. Специфика на архитектурното проектиране в областта на архитектурното наследството (адаптация, реставрация, експониране).
35. Урбанизирана градска среда. Елементи на градоустройствената композиция. Видове градоустройствено проектиране.
36. Архитектурна графика. Композиционни средства. Визуализация в архитектурата.
37. Ролята на архитекта в обществото. Взаимодействие с колегията.
38. Ролята на архитекта в обществото. Връзка с други професии.
39. Ролята на архитекта в обществото. Отношения възложител – изпълнител, или проектант- инвеститор.


Всеки билет за изпита ще съдържа по 2 въпроса от конспекта.